โครงสร้างรายวิชา

youtube                     google                    พ.ส.ว.                    สพม.11

โครงสร้างรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รหัสวิชา  ท 31102                    รายวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน 2         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     อัตราส่วนคะแนน  70 : 30               เวลา  40  ชั่วโมง                     จำนวน 1.0 หน่วยการเรียน 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ทุกข์ของชาวนา

ในบทกวี

ท 1.1 ม.4-6/4

– การคาดคะเนเหตุการณ์และประเมินค่าจากเรื่องที่อ่าน

10

20

ท 1.1 ม.4-6/6

– การตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทร้อยแก้ว

ท 2.1 ม.4-6/2

– การเขียนเรียงความ

ท 3.1 ม.4-6/2

– การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู

ท 4.1 ม.4-6/1

– ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู

ท 5.1 ม.4-6/4

– การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม

2

บทนมัสการคุณานุคุณ

ท 3.1 ม.4-6/5

– การพูดในโอกาสต่าง ๆ

10

20

ท 4.1 ม.4-6/4

– คำประพันธ์ประเภทกาพย์ และ ฉันท์

ท 5.1 ม.4-6/6

– บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2

( ไม่ระบุ )

10

3

มงคลสูตรคำฉันท์

ท 1.1 ม.4-6/1

– การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทคำฉันท์

10

10

ท 2.1 ม.4-6/7

– การเขียนบันทึกความรู้

ท 3.1 ม.4-6/3

– การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ

ท 5.1 ม.4-6/3

– การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

4

มหาชาติ หรือ

มหาเวสสันดรชาดก

ท 1.1 ม.4-6/7

– การอ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนผังความคิด

10

20

ท 2.1 ม.4-6/3

– การเขียนย่อความจากวรรณคดี

ท 3.1 ม.4-6/6

– มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ท 4.1 ม.4-6/3

– ระดับของภาษา และ คำราชาศัพท์

ท 5.1 ม.4-6/2

– การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2

( ไม่ระบุ )

20

รวม

40

100

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s