คำอธิบายรายวิชา

youtube                     google                    พ.ส.ว.                    สพม.11

                                                             คำอธิบายรายวิชา

                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                  รายวิชาพื้นฐาน                                                                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  รหัสวิชา ท 31102                              ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                ภาคเรียนที่ 2                                                                                    จำนวน 40 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาการอ่านออกเสียง  อ่านจับใจความสำคัญ อ่านเพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตอบคำถาม การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การเลือกเรื่องที่ฟัง ดู และพูดอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ศึกษาวรรณกรรม    วรรณคดี ตลอดจนงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ
          โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน อภิปราย วิเคราะห์  สังเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินปฏิบัติ  และนำเสนอผลการเรียนรู้อย่างมีมารยาท รู้คุณค่าและสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ท 1.1 ม.4-6/1 ท 1.1 ม.4-6/4 ท 1.1 ม.4-6/6 ท 1.1 ม.4-6/7
ท 2.1 ท 2.1 ม.4-6/2 ท 2.1 ม.4-6/3 ท 2.1 ม.4-6/7
ท 3.1 ท 3.1 ม.4-6/2 ท 3.1 ม.4-6/3 ท 3.1 ม.4-6/5 ท 3.1 ม.4-6/6
ท 4.1 ท 4.1 ม.4-6/1 ท 4.1 ม.4-6/3 ท 4.1 ม.4-6/4
ท 5.1 ท 5.1 ม.4-6/2 ท 5.1 ม.4-6/3 ท 5.1 ม.4-6/4 ท 5.1 ม.4-6/6
  

รวม  18  ตัวชี้วั

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s